Sağlık Dernekleri Federasyonu Toplantısına Katıldık

Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu’nun kurulması amacı ile 08.06.2013 tarihinde ilk kez bir araya gelen sağlık çalışanları dernekleri, karşılıklı görüş alışverişi ile birlikte görev bölümü yapmışlardı.
06.07.2013 tarihinde Ankara-Hekimevinde ikinci kez bir toplantı düzenleyen sağlık çalışanları dernekleri, çalışma komisyonu tarafından belirtilen gündem dahilinde yapılan değerlendirme neticesinde; kuruluş çalışmalarının kararlı ve emin adımlarla sürdürülmesi, tüm sağlık çalışanları derneklerinin bir kez daha bilgilendirilmesi ve Eylül 2013 tarihinde yapılacak 3. toplantıda gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi hususlarında görüş birliğine varmışlardır.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneğini temsilen Fedarasyon toplantısına Genel Başkan Yaşar Gökbayrak katılmıştır.

Genel Başkanımızın katıldığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar, sağlık çalışanlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile sonuç bildirisi şeklinde yayınlanmıştır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONUNUN KURULUŞ ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE 06.07.2013 TARİHİNDE ANKARA’DA TOPLANAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERNEKLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN SONUÇ BİLDİRİSİDİR

Sağlık çalışanları dernekleri, 06.07.2013 tarihinde Ankara’da toplanarak Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonunun kurulmasına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.
1-Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan beklentilerinin karşılanması, yığınla birikmiş sorunlarının daha etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması, meslek mensupları arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, sosyal dayanışmanın arttıtrılması ve güç birliğinin oluşturulması amacı ile, Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonunun bir an önce kurulması hususunda varılan görüş birliği sürdürülmüştür.
2- Kamu ve özel sağlık sektöründe görev yapan meslek mensupları tarafından kurulan tüm sağlık çalışanları dernekleri söz konusu federasyona üye olabileceklerdir.
3-Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu, üye derneklerin faaliyetlerini yönlendiren, destekleyen, ortak sorunlarına çözüm arayan bir misyona sahip olacaktır.
4-Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu, sağlık çalışanları derneklerinin karar alma süreçlerine eşit şartlarda ve eşit düzeyde katıldığı ve temsil edildiği örnek bir örgüt olacaktır.
5-Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu, sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal, özlük hakları ve çalışma şartlarını ilgilendiren hukuki düzenlemelere koşulsuz müdahil olacak, ortak hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi amacı ile ilgili platformlarda her türlü girişimler gerçekleştirecek ve bu konularda yetkili tüm mekanizmaları yönlendirecektir.
6-Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu, sağlık politikaları ve uygulamaları hususunda ilgili kurumlara ve kurullara görüşünü bildirecektir
7 -Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı başta şiddet olmak üzere tüm mobbing uygulamalarını, çalışma şartlarından kaynaklanan meslek hastalıklarını ve diğer işyeri etkenli tüm olumsuzlukları gün yüzüne çıkaracak ve üyeleri adına her türlü hukuki girişimleri gerçekleştirecektir.
8 -Sağlık Çalışanları Dernekleri Federasyonu, sağlık meslekleri birlikleri ve odalarının kurulması amacı ile gerekli olan yasal düzenleme çalışmalarını öncelikli çalışma konuları arasına alacaktır
9-Sağlık Dernekleri Federasyonu, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse, özel sektörün sağlık insangücü planlamaları çerçevesinde sağlık personelinin istihdam edilmesini sağlayacak çalışmalar yapacaktır.
Sağlık çalışanlarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur

Paylaş