ATTDER’den Ünvan Değişikliği Sınavı İçin Dilekçe Kampanyası

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev de yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliğinin amacı , “Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile  en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanır. Ancak bazı memurluklara bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz .( ek 1)

Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmelik 6.madde de ünvan değişikliğine tabi kadroları bildirilmiştir. 6 ncı maddede belirtilen kadrolara personelin atanması, bu kısımda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı puanına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

”10. madde: Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atama yapılacak kadrolar : Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır. “

MADDE 11 –“ (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Veteriner Hekim, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog, Tıbbi Teknolog, Kütüphaneci, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Sağlık Savaş Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Kameraman, Kaptan, Gemi Adamı, İmam, İmam Hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak, “ şeklinde bildirilmiştir.

Netice itibariyle : 
En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları (ek2 madde 11) , eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır..

İşleyiş : Lise mezunu sağlık personeli örgün veya açık öğretim yoluyla sağlıkla ilgili bir önlisans bitirir . Dilekçe ile kurumuna verir ve kurum intibakını (kadro derece) yapar. Kişi maaş ve döner ödemelerini önlisans sağlık personeli olarak almaya başlar.
Ama bu ünvanını değiştirmez. Tekniker maaşı ve döner sermaye ödemesi alır ama ünvanı değişmediği için teknisyen olarak çalışmaya devam eder.

Sağlık personelinin eğitim seviyesi çok yüksektir. Tüm personel kişisel ve mesleki eğitimine bununla birlikte kariyer planlarına yönelik olarak akademik eğitim almaktadır. Ancak hakettiği ünvanı alamadığı için mağdur edilmektedir…

Örneğin En alt seviye Sağlık Meslek Lisesi mezunu bir sağlık personeli ( hemşire, SM, ATT vb) Sağlık üzerine önlisans bölümü okuyup ,
örn. : Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım ( Paramedik ) , Sağ.Kurm.İşlt., Lbr ve Vet. Sağ., Diyaliz, Elektronörofizyoloji, patoloji lbr., Tıbbi görüntüleme, İş sağlık ve güvenliği, odyometri , Anestezi, Çevre Sağlığı, Fizyoterapi, Hidroterapi, İş ve uğraşı terapisi Ameliyathane teknikerliği, Ortopedi ve ortrez, Perfüzyon teknikerliği , Tıbbi Laboratuvar, Sosyal Hizmetler ….
Akabinde lisans ve yüksek lisans yapmakta ama Unvan değişikliği sınavı açılmayışı nedeniyle lise ünvanı ile görev yapmaya devam etmek zorunda kalmaktadır.

Yüzlerce Avukat, Mimar, Mühendis, Tibbi Teknisyen, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Hemşire, İşletmeci, İş sağlığı, Laborant, Fizyoterapist, odyolog , …. var ama ünvanlarını değiştiremedikleri için hak ettikleri maaşı almakta fakat , hak ettiği maaşın hakkını verememektedirler.

Örn. Paramedik bölümünü bitiren yüzlerce ATT var ancak bakanlık intibakını yaparak paramedik maaşı öderken , ATT olarak çalıştırmaya devam etmektedir. 
Paramedik kadrosu boş bulunmakta ve kendi personeli liyakat ve kariyer imkanı sağlamak yerine , kendi personeli yerine açıktan atama ile dışardan personel temini yoluna gidilmektedir. 

Sağlık Bakanlığında Durum ; 17 aralık 2006 tarihinde Unvan değişikliği sınavı yapılmış olup, En son Ünvan Değişikliği Sınavı 5 ARALIK 2009 tarihinde yapılmış olup bu tarihten sonra 4 yılı aşkın süredir. Unvan değişikliği sınavı açılmamıştır.
Bir önceki Bakanımız 2013 yılının sonunda Unvan değişikliği sınavı yapılacağını söz vermiş olmasına karşın, yapılmamıştır.

Yorum: 
Devlette devam esastır. Devlet olan verdiği sözü tutandır… Bakanın değişmesi bir şeyi değiştirmez verilen söz tutulmamış olup, Halen Unvan değişikliği sınavı yapılması için hiç bir çalışma bulunmamaktadır.
Oysa tüm bu sıkıntıların çözümü Bakanımızın bir sözlü talimatı yeterlidir. Bakanlığımızın kadrolar boş dururken, kendi personeli için ünvan değişikliği sınavından neden imtina edildiği bir türlü anlaşılamamaktadır.

Ünvan boş durmaktadır ve kurum ünvan değişikliği sınavı açıp kendi personelinin kariyer yapma hakkını vermek yerine : Boş kadrolara yeni atama ile doldurma yoluna gitmek suretiyle, kendi personelinin kariyer imkanı engellemektedir.
Bu uygulamanın Unvan değişikliği yönetmeliğinin amacı olan Liyakat ve Kariyer ilkeleri çerçevesine aykırı olduğu , ayrıca kamu zararının söz konusu olduğu düşünülmektedir.
Esasen ünvan değişikliği sınavı bir çifte standarttan öte bir şey değildir;
Müdür vs. kadrolara atanırken mantıklı olabilir idari bir kadrodur vs. ama ; Mesleki ve Teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlar için,

Kurum açıktan atanan söz konusu ünvanda ki kişilerin diplomasını sorgusuz bir şekilde atamasını yaparken, Kendi personelinin aldığı diplomanın bir nevi sağlamasını yapmaktadır.
Hatta onu da yapmayarak boş kadrolara kendi personelini tamamen görmezden duymazdan gelip, açıktan atama yapma yoluna giderek kendi personelinin önünü kesmektedir.

Gelecek dönemlerde kadro sayısı kısıtlı ve talep çok fazla gibi bir varsayımla gelecek cevaplar olacaktır.
Elbette ki yıllarca sınav açmayıp açıktan atamalarla boş kadrolar doldurulursa bu durum sürpriz olmayacaktır.
Kurum ihtiyacının öncelikle kurum içinden karşılanması , karşılanamadığı durumda açıktan atama yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurum personelinin Liyakat ve Kariyer hakkının sağlanmasında mümkün olabilir…
Tüm kamu kurumları bu yolu kullanırken Sağlık Bakanlığı’ndanda aynı şekilde davranmasını ümitle beklemekteyiz.

  • ATTDER Genel Başkanı Yaşar GÖKBAYRAK; tüm sağlık personellerine ünvan değişikliği hakkı tanınması için gönderilecek faksların önemine dikkat çekerek “eğer sağlık çalışanları taleplerini dilekçe ile Sağlık Bakanlığına veya iletilmesi için bize gönderirlerse Sağlık Bakanımızın bu talepleri göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum” dedi. Başkan GÖKBAYRAK, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile de görüşecekleri bilgisini verdi.

__________________________________________________________________________________________

Dilekçe 1

TC
SAĞLIK BAKANLIĞINA

…./…./20… yılında ………………………..Ünv. ……………………….. Bölümünden mezun oldum. Bakanlığımıza bağlı ………………………………….. kadrosunda görev yapmaktayım.
Bakanlığımızca 4 yılı aşkın bir süredir ünvan değişikliği sınavı açılmamaktadır. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde Unvan değişikliği sınavınının ivedilikle açılması ve/veya Unvan değişikliği sınavına gerek duyulmadan, diplomalarınız ile atamamızın yapılabilmesi hususunda gereğinin yapılarak tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

…./…./2014_ Ad Soyad imza,

Adres.

__________________________________________________________________________________________

Dilekçe 2

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

../../…. tarihinde ……………. Üniversitesi …………… bölümünden mezun oldum. ……… kadrosunda görev yapmaktayım.Rutin uygulamada yeni ünvanıma geçebilmem için Ünvan Değişikliği Sınavına girmem gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği Madde-10(1) gereği Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır. Fakat ne Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için Veteriner Hekim,Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendislerine,ne de Orman ve Su İşleri Bakanlığı için Orman Mühendislerine böyle bir uygulama söz konusu değildir.Çünkü bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.Anayasanın eşitlik ilkesi gereği “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. “. Bunlardan yola çıkarak belli meslek sınıflarına imtiyaz tanınmamalı ve idare makamları eşitlik ilkesine uygun olarak hareket ederek tüm meslek gruplarına sınavsız ünvan değişikliği yaptırmalıdır.
Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Liyakat ilkesi gereği ” Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. ” eşit imkanlarla tüm personelin sınavsız ünvan değişikliği yapılmalıdır.
Sağlık Bakanlığında ünvan değişikliği sınavla dahi olsa bu sınav 4 yıldır yapılmamakta ve kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlığı ilkesi gereğince “kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve eğitim durumları ve kariyerleri itibariyle hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde istihdam edilmeleri kamu yararına daha uygundur”.Fakat bu ilkenin uygulaması engellenerek 4 yıldır kamu zararı oluşturulmaktadır.
Tüm bu gerekçelerle ünvanımın sınav yapılarak veya sınavsız tarafıma verilmesini talep etmekteyim. Durumu bilgilerinize sunar, gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih

İsim Soyisim-İmza

__________________________________________________________________________________________

  • Dilekçeleri il başkanlarımıza veya fax mail ve bakanlık adresine mektup olarak yollayabilirsiniz.

NOT: Yukarıdaki Dilekçe örneklerini word’e kopyalayıp, çıktı alıp, imzalayıp, ATTDER İl Başkanlarımıza teslim etmeniz gerekmektedir.

İl Başkanlarına teslim edilen dilekçeler,  ATTDER Genel Merkez olarak yapacağımız Sağlık Bakanlığı ziyaretimizde dilekçeler elden teslim edilecektir.

  • ATTDER İl Başkanları İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız

Yada;

Üsteki dilekçeleri indirip çıktısını alın bakanlığın fax numaralarına göndermeniz, veya mail ve mektup adreslerine postalamanız gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü FAX no: 0312 585 15 98

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Fax no: 0312 430 13 90

Uyarı: Yukarıdaki yazı ve dilekçeler ATTDER Kayseri İl Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır. 

Paylaş