2016-2017 Yıllarını Kapsayacak Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Taşeron sürücü alımları durdurulmalıdır. İş barışını bozacak, ekip ruhunu zedeleyecek ve sistemin geriye gitmesine sebep olacak taşeron sistemden bir an önce vazgeçilmeli, kadrolu alımlar yapılarak Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin asli görevlerinin yanında ambulans sürücüsü olarak görev yapması teşvik edilmelidir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sorumlusu olarak görevlendirilen Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklere ek ücret verilmelidir.

Paramediklere işyeri hemşireliği hakkı verilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İşyeri hekimi ve diğer Sağlık Personeli eğitimi yönetmeliğinde MADDE 4 – b) Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşiresi): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir ibaresine Acil Tıp Teknikerleri(Paramedik) de eklenmelidir

Acil Tıp Teknisyenlerinin İlk ve Acil Yardım Ön lisans programının okuması sağlanmalıdır.

112 çalışanlarının yemek sorunu çözülmelidir.7/24 hizmet veren 112 çalışanlarının yemek sorunun çözümü için her nöbet için 3 öğün olmak üzere nakdi yardımın yapılması gerekmektedir.

112 çalışanlarına İcap Nöbet Ücreti ödenmelidir.

112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılarak 7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek standartlara yükseltilmelidir.112 İstasyonlarının temizlik sorunu çözülmelidir. Temizlik hizmetleri hizmet satın alım yoluyla ya da İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilecek temizlik personelleri tarafından sağlanmalıdır.

1219 sayılı kanunda yapılacak değişiklik ile 112 çalışanlarına her yıl 90 gün fiili hizmet zammı verilerek erken emeklilik hakkı tanınmalıdır. Bunun için Sağlık Mesleklerinin ve çalışma alanlarının risk haritası çıkarılmalıdır.

663 sayılı KHK ile Kamu Hastaneler Birliği- Halk Sağlığı Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü idari yapılanması altında çalışan 112 çalışanlarının kurumlar arası geçişine imkan tanınmalıdır.

Döner sermayeler emekliliğe yansıtılmalıdır.5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 15. maddesinde, 666 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanlarına ek ücret verilmesi sağlanmalıdır.

4/B-4C vb farklı istihdam modelleri kaldırılarak bütün çalışanların kadrolu olarak istihdamı sağlanmalıdır. Aynı görevi yapan sağlık çalışanları arasında farklı ücret ve özlük haklarının olması iş barışını bozmakta ve motivasyon kaybına yol açmaktadır.

Bulaşıcı hastalık, enfeksiyon vb. riskler göz önünde bulundurularak sağlık çalışanları için rutin sağlık taramaları yapılmalısı sağlanmalıdır. Ayrıca psikolojik destek de sağlanmalıdır.

İlgili mevzuatlarda kullanılan Diğer Sağlık Personeli, Yardımcı Sağlık Personeli, Hekim Dışı Sağlık Personeli ifadeleri kaldırılarak yerine “Sağlık Personeli” ifadesi kullanılmalıdır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının her yıl yapılması ve sınav ücretinin makul düzeyde olması gerekmektedir.

Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılmalı ve primleri kurum bütçesinden ödenmelidir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için tutuklu yargılama ve belli süreler ile sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkarılması gibi caydırıcı tedbirler alınmalıdır.

Görevi başında hayatını kaybeden 112 çalışanları şehit statüsüne alınmalı ve birinci derece yakınları bu kapsamda sağlanan mali ve sosyal haklardan faydalandırılmalıdır.

Üst Öğrenim olarak kabul edilen bölümler güncellenmeli ve sınavsız veya dikey geçiş sınavı sonucunda mesleği ile ilgili bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde bitirilen bölüm mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmelidir.

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanmalıdır.

Aile sağlığı elemanı olarak çalışan sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yıllık izinlerde ücret kesintisi yapılmamalıdır.

Vaka yoğunluğunun fazla olduğu 112 istasyonlarında vaka kayıt ve gerekli ofis işlemleri için tıbbi sekreter istihdam edilmelidir.

Doğum yapan sağlık çalışanının doğum sonrasında 24 ay süre ile mesai saatleri içerisinde çalışma zorunluluğu kaldırılarak,gönüllülük esasına dayanarak esnek bir çalışma sistemine geçilmelidir.

Paylaş