Sağlık Sen’in Toplu Sözleşme Çalıştayına Katıldık

Sağlık Sen’in Toplu Sözleşme Çalıştayına katılarak Acil Sağlık Sisteminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konulu Hazırladığımız dosyayı teslim ettik .

Hazırlamış olduğumuz konu başlıkları şu şekilde ;

● 112 Çalışanlarının görev başında hayatlarını kaybettikleri takdirde
görev şehidi sayılması ve şehitlik haklarından yararlanması.

● Acil Tıp Teknikeri yani Paramedik arkadaşlarımızın iş yeri hemşiresi
olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

●Acil Tıp Teknisyenlerinin yoğun bakımda çalışması için gerekli
düzenlemelerin yapılması.

●Sistemde çalışan Acil Tıp Teknisyenlerinin gerekli şartları yerine
getirdikten sonra uzaktan öğrenim ile Acil Tıp Teknikeri (paramedik)
olmaları ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması.

●Paramediklerin lisans tamamlama sorunlarının çözülmesi.

●Döner sermayenin emekliliğe yansıtılması (tüm sağlık çalışanları için).

●Riskli meslekler grubunda yer alan 112 birimi çalışanlarına fiili hizmet
zammı ve erken emeklilik hakkının sağlanması.

●Çalışanların fiziki ve sözlü saldırılara sık sık maruz kalmaları ve bu konuda
yeterli önlemlerin alınamamış olması ve yasal takiplerin yapılmaması.

●Ambulans ve istasyonların çalışan sağlığı ve güvenliği düşünülerek fiziki
açıdan değerlendirilmesi. Ambulans arka kabininin personel açısından
kaza durumunda çok fazla risk oluşturması. Ambulansların kazalara karşı
personelleri koruyucu güvenlik önlemlerinin arttırılması. Arka kabin dizaynı
yapılırken çalışan görüşlerinin de önemsenmesi.

● Acil Tıp Teknisyenlerinin METEB sorunu nedeniyle bir üst öğrenim olan
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği bölümünü okuma imkânlarının
engellenmesi. Bu bölümlere tüm sağlık meslek lisesi ve teknik lise
mezunlarının geçiş imkânının sağlanması sonucunda bölümün birinci
öncelikli olan ATT’ler için zaten güç olan okuma imkânının iyice
zorlaştırılması ve imkansız hale gelmesi. sağlıkla ilişkili olmayan bilgi ve
tecrübe eksiği olan diğer bölüm öğrencilerinin iki yıl gibi kısa bir sürede
mezun edilmesinin doğru olmadığı, özelliklede diğer sağlık Önlisans
bölümlerinden farklı olarak doktorsuz çalışıp onaysız ilaç kullanma yetkisi
bulunan Acil Tıp Teknikerliği bölümünü icra edecek olmaları nedeniyle
vatandaşımıza sunulacak sağlık hizmetinde aksamalara yol açması
kaçınılmaz olacaktır bu konuyla ilgili gerekli düzenlemeler ivedi bir şekilde
yapılmalıdır.

● Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik alımlarında sürücü ATT ve PRM kadrosu
açılarak sürücülük görevinin isteğe başlı hale getirilmesi ve bu konuda
yapılan dayatmalara son verilmesi. Böylelikle taşeronun ivedi olarak
sonlandırılması.

● Çalışanlar için ünvan değişikliği sınavlarının yapılması ve görevde
yükselme imkânının sağlanması.

● Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin görev tanımlamalarının eksik ve
yetersiz olması.

● Asli görevi dışında sürücülük yapan personele maaş taban aylığından belli
oranda fark yansıtılması. (tavana takıldığı için bir çok kişi alamamakta)

● Önlisans mezunları için kendi alanlarında lisans tamamlama ve devamında
yüksek lisans imkânları getirilmelidir. Bu sayede nitelikli personel sayısı
arttırılarak daha çok bilgi ve tıbbi donanıma sahip personel tarafından
vatandaşlarımıza daha güvenilir bir sağlık hizmeti sunulacaktır. (lisans
tamamlama bölümlerinin daha da yaygınlaştırılması)

● Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız ihbarların önüne geçebilmek için
aramaların kayıt altına alındıktan sonra bilgilerin emniyet müdürlüklerine
bildirilmesiyle yasal takip süreci başlatılmalı ve bu kişiler hakkında cezai
yaptırımlar uygulandıktan sonra caydırıcı olabilmesi için basın yoluyla sık
sık duyurulmalıdır.

● 112 Acil Yardım hizmetlerinde ciddi yatırımlar acil olmayan ayaktan
hastalar için heba edilmemeli, WHO (Dünya sağlık Örgütü) tarafından
yayınlanan 32 acil parametreye riayet edilmelidir. Sağlık Bakanlığı çok
ciddi maddi külfet olan, her çağrıya bir ambulans gönderme lüksünden
vazgeçmeli bu sebeple Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan personel
ve danışman hekimlerin özel eğitimlerle bilgi ve donanımları arttırılarak
vaka eleyebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

● Acil sağlık hizmetlerinde yeni teknoloji kullanımı, gelişim ve kaliteyi
arttırarak Avrupa standartlarına ulaşabilmek için Ar-ge çalışmalarına daha
fazla önem verilmelidir.

● Acil servislerde hemşire yerine tamamen ATT ve Paramedik çalıştırılması
bununla birlikte istihdamın arttırılması.

● Yoğun bakımlar da ATT’lerin çalıştırılabilmesi

● Sayıştay tarafından yayımlanan raporun incelenerek UMKE personellerinin
mağduriyetlerinin giderilmesi. UMKE yönetmeliğinin bir an önce
çıkarılması.

● Döner sermaye tavan çarpanının yükseltilmesi.

● 112 çalışanlarına icap nöbet ücreti ödenmelidir.

● İş Sağlığı ve güvenliği okuyan personelin mağduriyetinin giderilmesi. Üst
Öğrenim sayıldığı dönemde okula başvuran personele üst öğrenim
hakkının verilmesi.

● Bayram mesailerine döner sermaye eklenmesi.

● Umre ve hac görevlendirmelerinde diyanet işleri başkanlığı ile görüşülmeli
112 çalışanlarının da bu görevlendirmelerde yer almaları
sağlanmalıdır.2017 yılındaki görevlendirmede 112 çalışanları mağdur
edilmiştir.

● Hastanelerde nakil ambulanslarının bulunmasını nakil için mavi şeritli
ambulansların kullanılmasını talep ediyoruz..

● Hasta taşıma sırasında hasta yakınlarının zaruri durumlarda 112
personeline yardımcı olmasını ve bu yardımın şikayet mahiyetinde eri
dönmemesini dönmesi halinde bakanlığımızın personelin yanında olmasını
bekliyoruz.. Bilindiği üzere bir çok personel kalıcı bel fıtığı hastalığına
yakalanmaktadır. Bu durumda mesleğini icra edemeyecek duruma
gelmektedir.

● Acil yardım çantasının hafifletilmesini daha ergonomik hale getirilmesi Acil
yardım çantasının boş ağırlığının hafifletilmesi çözüm olacaktır. ( boş
ağırlığı 15 kg)

● ASKOM kararlarının hastanelerdeki acil servis doktorları ve personelleri
tarafından uygulanmasını hastanede bekleme süresinin 15 dk
geçmemesini bekliyoruz.

● Kanlı arka kabini vatandaşların içerisinde benzinliklerde yıkamak zorunda
kalıyoruz. Müstakil istasyonlar dizayn edilmeli ve ayrıca ortak dahil olsa
ambulans yıkama yerleri ve dezenfeksiyon üniteleri kurulmalı.

● Vatandaşların bilinçlendirilmesi için kamu spotları önemli fakat özellikle
dizi ve sinema filmlerine yönelmek gerekiyor. Ayrıca ilk yardım eğitimleri
parasız verilmeli ve hatta ilköğretim müfredatına girmeli.

● Paramediklere iş yeri hemşireliği hakkı verilmelidir.

NOTLAR NOTLAR● İş  sağlığı  ve  güvenliği  alanında  işyeri  hekimi  ve  diğer  sağlık  personeli  eğitim yönetmeliğinde;madde  4-b  :  diğer  sağlık  personeli  (iş  yeri  hemşiresi  )  İş  sağlığı  ve  güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, Att ve  çevre  sağlığı  teknisyeni  diplomasına  sahip  olan  kişiler  ile  Bakanlıkça  verilen  işyeri hemşireliği  belgesine  sahip  kişilerdir.  Bu  ibare  ye  Acil  tıp  teknikeri  (paramedik)  ibaresi  de eklenmelidir. Sağlık Meslek Mensupları ile sağlık Hizmetlerinde Çalışan diğer Meslek Mensuplarının İş ve görev  Tanımlarına  Dair  Yönetmelik  22  Mayıs  2014  tarihli  Resmi  gazetede  yayımlanmıştır.Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve görev Tanımları.
● Acil Tıp Teknikeri
a) İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkçabelirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.
b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması,gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.
c)  Travma  stabilizasyonu,  kırık,  çıkık  ve  burkulmalarda  stabilizasyon,  yarakapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
ç) Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanınnaklini sağlar.
d)  EKG  çekimi  ve  ritim  değerlendirmesi  yapar,  monitörizasyon,  defibrilasyon,kardiyoversiyon,  external  pacemaker  uygulaması  gibi  elektriksel  tedavileriuygular.
e) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
f)  Görevinin  tüm  aşamalarında  haberleşme  ağını  doğru  ve  hızlı  bir  biçimdekullanır.
g)  Ambulansı  teknik,  tıbbi  araç-gereç  ve  malzeme  yönünden  kullanıma  hazırhalde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Acil Tıp Teknisyeni

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen
uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı
otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) ) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde
kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır
bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.

ACİL DURUMLAR LİSTESİ ACİL DURUMLAR LİSTESİUluslararası 32 Parametre
1. Suda Boğulma
2. Trafik Kazası
3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb…
4. İntihar girişimi
5. Tecavüz
6. Yüksekten Düşme
7. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
8. Elektrik Çarpması
9. Donma, Soğuk Çarpması
10. Isı Çarpması
11. Ciddi Yanıklar
12. Ciddi göz Yaralanmaları
13. Zehirlenmeler
14. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yolaçabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
15. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları veher türlü omurga kırıkları.
16. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

17. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp
ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.

18. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri

19. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum

20. Ani Felçler

21. Ciddi genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır
hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede
bozulması.

22. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi.

23. Diyabetik ve Üremik Kanama: Diyabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.

24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Diyaliz Hastalığı

25. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi,
iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.

26. Akut Masif Kanamalar: genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek
boyutlarda iç veya dış kanamalar.

27. Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal
fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, enfektif hastalıklar.

EK BAŞLIKLAR

Taşeron sürücü alımları durdurulmalıdır. İş barışını bozacak, ekip ruhunu zedeleyecek ve sistemin geriye gitmesine sebep olacak taşeron sistemden bir an önce vazgeçilmeli, kadrolu alımlar yapılarak Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin asli görevlerinin yanında ambulans sürücüsü olarak görev yapması teşvik edilmelidir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sorumlusu olarak görevlendirilen Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklere ek ücret verilmelidir.

Paramediklere işyeri hemşireliği hakkı verilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İşyeri hekimi ve diğer Sağlık Personeli eğitimi yönetmeliğinde MADDE 4 – b) Diğer sağlık personeli (İşyeri Hemşiresi): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir ibaresine Acil Tıp Teknikerleri(Paramedik) de eklenmelidir

Acil Tıp Teknisyenlerinin İlk ve Acil Yardım Ön lisans programının okuması sağlanmalıdır.

112 çalışanlarına İcap Nöbet Ücreti ödenmelidir.

112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonlarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılarak 7/24 hizmet veren sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek standartlara yükseltilmelidir.112 İstasyonlarının temizlik sorunu çözülmelidir. Temizlik hizmetleri hizmet satın alım yoluyla ya da İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilecek temizlik personelleri tarafından sağlanmalıdır.

1219 sayılı kanunda yapılacak değişiklik ile 112 çalışanlarına her yıl 90 gün fiili hizmet zammı verilerek erken emeklilik hakkı tanınmalıdır. Bunun için Sağlık Mesleklerinin ve çalışma alanlarının risk haritası çıkarılmalıdır.

663 sayılı KHK ile Kamu Hastaneler Birliği- Halk Sağlığı Müdürlüğü-İl Sağlık Müdürlüğü idari yapılanması altında çalışan 112 çalışanlarının kurumlar arası geçişine imkan tanınmalıdır.

Döner sermayeler emekliliğe yansıtılmalıdır.5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 15. maddesinde, 666 Sayılı KHK ve Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanlarına ek ücret verilmesi sağlanmalıdır.

4/B-4C vb farklı istihdam modelleri kaldırılarak bütün çalışanların kadrolu olarak istihdamı sağlanmalıdır. Aynı görevi yapan sağlık çalışanları arasında farklı ücret ve özlük haklarının olması iş barışını bozmakta ve motivasyon kaybına yol açmaktadır.

Bulaşıcı hastalık, enfeksiyon vb. riskler göz önünde bulundurularak sağlık çalışanları için rutin sağlık taramaları yapılmalısı sağlanmalıdır. Ayrıca psikolojik destek de sağlanmalıdır.

İlgili mevzuatlarda kullanılan Diğer Sağlık Personeli, Yardımcı Sağlık Personeli, Hekim Dışı Sağlık Personeli ifadeleri kaldırılarak yerine “Sağlık Personeli” ifadesi kullanılmalıdır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının her yıl yapılması ve sınav ücretinin makul düzeyde olması gerekmektedir.

Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılmalı ve primleri kurum bütçesinden ödenmelidir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için tutuklu yargılama ve belli süreler ile sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkarılması gibi caydırıcı tedbirler alınmalıdır.

Üst Öğrenim olarak kabul edilen bölümler güncellenmeli ve sınavsız veya dikey geçiş sınavı sonucunda mesleği ile ilgili bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde bitirilen bölüm mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmelidir.

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanmalıdır.

Aile sağlığı elemanı olarak çalışan sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yıllık izinlerde ücret kesintisi yapılmamalıdır.

Vaka yoğunluğunun fazla olduğu 112 istasyonlarında vaka kayıt ve gerekli ofis işlemleri için tıbbi sekreter istihdam edilmelidir.

Doğum yapan sağlık çalışanının doğum sonrasında 24 ay süre ile mesai saatleri içerisinde çalışma zorunluluğu kaldırılarak,gönüllülük esasına dayanarak esnek bir çalışma sistemine geçilmelidir.

 

Paylaş