İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Arttırıldı

 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik ile kamuda çalışan iş güvenliği uzmanlarına gün doğdu.

Daha önce yayınlanan risk grupları tablosuna göre hastaneler riskli çalışma alanları arasında yer almıştı Bu yüzden sadece A sınıfı iş güvenliği uzmanları sağlık sektörüne bakabilecekti .  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in yaptığı açıklamada bu belgeye sahip toplam 1500 uzman bulunduğunu ifade etti. Çalışma Bakanlığı bunun üzerine yönetmelik değişikliğine gitti. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 3 yıl bulunduğu sektörde hizmet etmiş , C ve B sınıfı belgelere sahip çalışanlar tüm tehlikeli iş sınıflarına bakabilecektir. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik sonrası İşçi Sağlığı ve iş güvenliği bölüm mezunu ve iş güvenliği uzmanı olan acil tıp teknisyenleri kamuda iş sağlığı hizmetlerini aktif vereceklerdir.  Değişen yönetmelik maddeleri aşağıdaki gibidir.

ATT DER Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “belgesi” ifadesi “belgesinin geçerliliği askıya alınan veya” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Belirli süre hizmeti olanların çalışma yetkisi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.

(2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Yıllık Değerlendirme Raporundaki “işçi sayısı” ifadesi “çalışan sayısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları için İhtar Tablosunda 12 nci sırada yer alan “15 gün” ifadesi “30 gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Paylaş