Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazetede

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİYÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış; (ğ) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendine “B,” ibaresinden sonra gelmek üzere “C,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasında bulunan “sınav soruları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yazılı” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında bulunan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya unvan değişikliği” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasındaki “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan yazılı sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Yazılı sınav kurulu; Müsteşarın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği temsilcilerinden oluşur. İhtiyaç halinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları için Müsteşarın onayı ile en az daire başkanı seviyesinde olan birinin başkanlığında toplam beş kişiden müteşekkil sözlü sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Yazılı ve sözlü sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4) Yazılı ve sözlü sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrihısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Yazılı sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Ancak, sırf sözlü sınavlara ilişkin itirazlar sözlü sınav kurul/kurullarınca değerlendirilip ilgiliye bildirilir.

(6) Yazılı sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kurullarda asıl üyenin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(7) Kurulların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde; sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “belirtmek suretiyle” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav sonuçlarının ilanından itibaren” ibaresi eklenmiş; “ Sınav Kurulu” ibaresi “Yazılı Sınav Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Paylaş